Tuesday, 22 May 2012

AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988


AKTA 341


VERSI : BAHASA MALAYSIA
retyped by : pbk II azman
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang perlu untuk Jabatan 
Perkhidmatan Bomba berfungsi dengan berkesan dan cekap untuk 
melindugi manusia dan harta daripada risiko kebakaran dan untuk 
tujuan-tujuan yang berkaitan dengannya.

•Akta ini diperbuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka 
Baginda Yang Dipertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan 
Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam 
Parlimen.

•Tarikh Persetujuan Diraja pada 11 Mei 1988 dan diterbitkan dalam 
warta kerajaan pada 9 Jun 1988.


AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
                  BAHAGIAN I
PERMULAAN
SEK.1 TAJUK RINGKAS & MULA BERKUATKUASA.
    Sub.(1) Akta ini hendaklah dinamakan Akta Perkhidmatan
    Bomba 1988/Akta 341.
    Sub.(2) Akta ini mula berkuatkuasa pada 1 January 1989 dan melibatkan di Malaysia Barat,Negeri Sabah dan Negeri Sarawak.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
Sek.2 TAFSIRAN.
    Akta ini – Termasuklah peraturan-peraturan dan perundangan subsidiari lain yang dibuat di bawah Akta ini.
    Bahaya Kebakaran
    (a) Apa-apa pengubahan menyalahi undang-undang pada mana-mana bangunan yang mungkin menjadikan pelepasan diri dari mana-mana bahagiannya sekiranya berlaku kebakaran pada matannya lebih sukar atau kurang mudah daripada yang sepatutnya jika pengubahan itu tidak dibuat.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   Contohnya:-

   1. Pembangunan bangunan rumah kedai yang dibuat berdasarkan 
       Undang-Undang Kecil 194
       (Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 telah ditukar maksudnya kepada Pusat Tuisyen atau Sekolah Swasta atau  Hospital Persendirian tanpa membuat apa-apa pindaan struktur seperti keperluan tambahan jalan keluar kedua.

   2. Menukar pintu rintangan api pada kurungan tangga kepada pintu jenis biasa atau menambah pintu lain yang boleh menyebabkan ianya sukar untuk digunakan semasa kecemasan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  3. Memasang kunci tambahan pada pintu keluar bagi melepaskan diri dari kebakaran dan membiarkan terkunci semasa keadaan biasa.
  4. Menggantikan selak kecemasan kepada kunci lain bagi pintu keluar tempat perhimpunan awam.
  5. Menambah atau mengubah pemetakan dalaman satu-satu bangunan yang mewujudkan jalan mati melebihi had atau menyebabkan tiada jalan keluar kedua sebagaimana asalnya.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  6. Merobohkan dinding kurungan tangga menjadikan  
      sebagai tangga terbuka dan terdedah kepada bahagian 
      dalam bangunan.
(b) Kesesakan mana-mana tempat hiburan awam atau  
      perhimpunan yang mungkin menjadikan pelepasan diri
     dari mana-mana bahagiannya sukar sekiranya berlaku
     kebakaran.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Tempat perhimpunan adalah dikelaskan berdasar-
    kan kapasiti yang boleh ditampungnya.Kiraannya adalah seperti di bawah Undang-Undang Kecil 179 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 iaitu seperti berikut:-
    Kelas A   -   Kapasiti   -   1,000 orang atau lebih
    Kelas B   -   Kapasiti   -      300 -  1,000 orang
    Kelas C   -   Kapasiti   -      100 -     300 orang
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   Tetapi sekiranya tempat perhimpunan itu didapati hanya ada 3 pintu keluar sahaja dibandingkan kiraan luas lantainya dalam kapasiti Kelas A,
    maka ianya tergolong dalam Bahaya Kebakaran lain,bukan Bahaya Kebakaran(b).Contoh yang boleh digambarkan di sini adalah seperti berikut:-
    1. Sebuah pawagam yang mempunyai tempat duduk kekal didapati telah dinaikkan taraf kelasnya semasa pemeriksaan iaitu tempat perhimpunan Kelas C ditambah bilangan kerusi bagi menampong permintaan penonton.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   2. Dewan tari menari yang penoh sesak terutamanya pada hujung minggu,perkiraan hendaklah berdasarkan keluasan lantai bagi menentukan had bilangan pengunjung untuk membandingkan kelasnya dibandingkan bilangan tempat keluar.
    Pengiraan perlu dibuat terhadap bilangan pengunjung yang berada didalam dewan tari menari itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   (c) Apa-apa pengalihan dari atau tidak terdapatnya dalam,mana-mana bangunan apa-apa kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diadakan didalam bangunan itu.
     Perkara ini adalah bagi sebuah bangunan yang telah dilengkapai kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang tetapi telah dialihkan atau sebuah bangunan yang langsung tidak dilengkapi oleh
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    apa-apa kelengkapan menentang kebakaran dan kemudahan keselamatan kebakaran berdasarkan kepada keperluan undang-undang.Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Kelengkapan Menentang Kebakaran sebagaimana di bawah Seksyen 2 Akta 341 Tafsiran adalah bagi tujuan-tujuan seperti berikut:-
     a. Memadam,menentang,mencegah atau menghadkan       
         kebakaran.
     b. Memberi amaran tentang sesuatu kebakaran.
     c. Mengadakan laluan kemana-mana premis atau tempat
         atau kemana-mana bahagiannya untuk tujuan 
         memadam,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
        menentang,mencegah atau menghadkan kebakaran.
    d. Mengadakan bekalan kuasa kecemasan sekiranya
        berlaku gangguan kuasa biasa.
    e. Mengadakan lampu kecemasan untuk tujuan melepaskan
       diri dari bangunan.
    f. Menunjukkan arah sesuatu laluan kecemasan atau tempat 
       berlindung.
    g. Mengadakan jalan keluar yang cukup dan selamat untuk
        tujuan pengungsian atau pengeluaran penghuni-penghuni
        sekiranya berlaku kebakaran.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   (d) Adanya didalam atau diluar mana-mana bangunan apa-
         apa kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan
         keselamatan kebakaran atau apa-apa kemudahan yang
         dipasang mengikut kehendak-kehendak mana-mana
         undang-undang bertulis atau sebagaimana  dikehendaki
         oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba yang tidak berada
         dalam keadaan baik.
   
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Contohnya:-
    1. Pemasangan sistem salur bantu mula lengkap dengan pama-pam dan tangkinya cukup bekalan airnya tetapi gelendong hosenya tersembunyi disebalik timbunan barang-barang atau tersorok olih apa-apa kerja perhiasan.
    2. Pemasangan sistem sesembur air outomatik dimana didapati telah dibina rak barang-barang yang tinggi sampai keparas diflecter kepala springler itu menyebabkan tiada head clear sebagaimana diperlukan minima 30 inci.
    3. Pemasangan sistem pancur kering atau basah dimana
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    didapati injap masuk pasukan bomba telah terhalang atau terlindung atau tersembunyi.
    4. Lif-lif tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya apabila berlaku kecemasan kebakaran atau semasa suiz Lif Pasukan Bomba digerakkan atau semasa ketiadaan bekalan kuasa letrik biasa.
    (e) Jalan keluar yang tidak mencukupi dari mana-mana bahagian sesuatu bangunan ke mana-mana tempat,sama ada didalam atau diluar bangunan itu,yang memberi perlindungan kepada orang-orang sekiranya berlaku
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    kebakaran.
    Perkara ini mempunyai kaitan dengan Bahaya Kebakaran
    (a)iaitu keperluan jalan keluar dari bangunan.Ianya berkemungkinan menjadi tidak mencukupi kerana pengubahan maksud bangunan itu atau sememangnya ia dibina tanpa mematuhi peraturan undang-undang berkaitan keperluan jalan keluar.
    Huraian terperinci berkaitan keperluan jalan keluar adalah juga sebagaimana telah dijelaskan diatas Bahaya Kebakaran(e)membawa maksud tiada/kurang jalan keluar
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    disediakan untuk bangunan yang berkenaan tetapi Bahaya Kebakaran(a)ialah pengalihan atau pengubahan menyalahi undang-undang yang menyebabkan jalan keluar terhalang atau terhilang atau terkurung.
    (f) Apa-apa perkara atau hal keadaan lain yang pada matannya meningkatkan berlakunya kebakaran atau bahaya kepada nyawa atau harta benda akibat daripada berlakunya kebakaran atau yang pada matannya akan mengganggu Jabatan Perkhid. Bomba dalam menjalankan tugasnya sekiranya berlaku kebakaran.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   Adalah disyorkan perkara-perkara seperti berikut
   dianggapkan bolih menganggu Pasokan Bomba semasa kebakaran:-
   1. Simpanan bahan-bahan kimia didalam bangunan yang
    bolih menyebabkan letupan apabila terkena pada air yang biasanya digunakan olih pasukan bomba semasa melawan kebakaran bangunan.Sebagai contoh ialah calcium carbide,
    bahan seperti ini hendaklah disimpan ditempat khas serta ditandakan dengan terang dan jelas.
    2. Mengadakan pengenalan atau tanda-tanda mengikut piawaian-piawaan yang ada pada mana-mana tempat
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    simpanan atau tempat pemprosesan apa-apa bahan yang bolih menghasilkan gas-gas beracun semasa kebakaran.
     3. Pintu-pintu rintangan api pada kurungan tangga dan lobi hendaklah ditandakan sewajarnya supaya orang ramai tahu bahawa ianya perlu sentiasa tertutup.
     4. Injap-injap masuk bomba untuk sistem pili bomba,
     penyembur air outomatik,pancur basah,pancur kering,busa kembangan tinggi tidak tersenbunyi atau terhalang dan bolih digunakan pada bila-bila masa.Eloklah dipastikan ruang berhampirannya dikhaskan untuk akses pasukan bomba.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    5. Bangunan kilang telah disalahgunakan maksudnya dengan menjadikannya sebagai gudang atau sebahagian bangunan kilang digunakan bagi simpanan barang-barang mentah atau barang-barang telah siap.
     6. Persekitaran bangunan atau premis tidak teratur atau satu keadaan yang pada matannya kemerebakan kebakaran lebih pantas atau terus menerus.
     7. Menjalankan apa-apa kegiatan yang berlainan maksud didalam satu bangunan untuk maksud kediaman seperti pengstoran tabung-tabung gas memasak atau menjadikan bangunan kediaman sebagai kilang.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Bencana – Suatu kejadian dalam mana nyawa atau harta
    terancam atau mungkin akan terancam.
    Ditetapkan – Ditetapkan olih peraturan-peraturan yang
    dibuat dibawah Akta ini.
    Jawatankuasa – Jawatankuasa Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan Perkhid. Bomba yang ditubuhkan dibawah Sek.48A.
    Kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran – Apa-apa kelengkapan atau
    pepasangan bagi:-
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    (a) Memadam,menentang,menentang,mencegah,atau menghadkan kebakaran.
    (b) Memberi amaran tentang sesuatu kebakaran.
    (c) Mengadakan laluan masuk ke mana-mana premis atau tempat atau ke mana-mana bahagiannya untuk tujuan memadam,menentang,mencegah,atau menghadkan kebakaran.
     (d) Mengadakan bekalan kuasa kecemasan sekiranya berlaku gangguan kuasa biasa.
     (e) Mengadakan lampu kecemasan untuk tujuan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   
    melepaskan diri dari bangunan.
    (f) Menunjukkan arah ke suatu laluan kecemasan atau tempat berlindung.
    (g) Mengadakan jalan keluar yang cukup dan selamat untuk tujuan pengusian atau pengeluaran penghuni-penghuni sekiranya berlaku kebakaran.
   
   
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   Ketua Pengarah – Ketua Pengarah Perkhid. Bomba yang
   dilantik menurut seksyen 3(2).
   Kumpulan Wang – Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan
    Perkhid. Bomba yang ditubuhkan dibawah sekysen 48.
    Langgaran – termasuk kegagalan mematuhi dan melanggar juga mempunyai makna yang sama.
    Mahkamah – Mahkamah Majistret Kelas Satu.
    Negeri – termasuk Wilayah Persekutuan.
    Notis – Suatu notis bertulis.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Pegawai Bomba – orang yang digunakhidmat
    dalam Jabatan Perkhid. Bomba bagi melaksanakan
    tugas-tugas yang pada melaksanakannya dia dikehendaki atau dibenarkan memakai pakaian seragam.
    Pegawai Bomba Bantuan – seorang Pegawai Bomba
    Bantuan yang dilantik dibawah seksyen 4.
    Pegawai diberkuasa – Ketua Pengarah dan mana-mana Pegawai Bomba atau Pegawai Bomba Bantuan yang diberi kuasa olih Ketua Pengarah secara bertulis untuk bertindak dibawah peruntukan-peruntukan Akta ini.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Pegawai Kanan Bomba – seorang Pegawai Bomba
    daripada apa-apa pangkat dari dan termasuk Ketua Pengarah kebawah hingga dan termasuk Penolong Penguasa.
     Pemunya – berhubungkait dengan mana-mana premis:-
     (a) tuan punya berdaftar premis itu.
     (b) jika tuan punya berdaftar premis itu tidak dapat dikesan,ejennya atau pemegang amanahnya.
     (c) jika tuan punya berdaftar premis itu telah mati,wakil dirinya disisi undang-undang.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    (d) jika tiada mana-mana orang yang disebut dalam perenggan (a),(b) dan ( c ),orang yang pada masa ini menerima sewa premis itu,sama ada bagi dirinya sendiri atau sebagai ejen atau pemegang amanah seorang yang lain atau sebagai seorang penerima,atau yang sepatutnya menerima sewa itu jika premis itu disewakan.
    Pengarah – termasuklah Pengarah Negeri.
    Pengarah Negeri – Pengarah Perkhid. Bomba yang dilantik untuk sesuatu Negeri menurut seksyen 3(3).
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Perakuan Bomba – perakuan bomba yang dikeluarkan olih Ketua Pengarah dibawah seksyen 29(4).
    Perintah Tutup – suatu perintah yang dibuat dibawah seksyen 13 yang melarang apa-apa penggunaan sesuatu premis sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu,yang penggunaannya bolih pada matannya meningkat
     -kan kemungkinan terjadinya kebakaran atau bahaya kepada nyawa atau harta akibat daripada berlakunya kebakaran didalam atau keatas premis itu atau premis lain.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Pihak berkuasa air – mana-mana orang atau badan yang diberi kuasa atau dikehendaki dibawah mana-mana undang-undang bertulis untuk membekalkan air dan mengenakan caj bagi bekalan tersebut.
    Premis – termasuk mesuaj(rumah ibadat),rumah,bangunan atau bahagian sesuatu bangunan,tanah,tenemen,isemen dan hereditamen dari apa-apa pemegangan,sama ada terbuka atau terkepung,sama ada terdapat binaan atau tidak,sama ada awam atau persendirian,dan sama ada disenggara dibawah kuasa berkanun atau tidak.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Premis ditetapkan – premis yang penggunaan,saiz,atau tempatnya,telah ditetapkan dibawah seksyen 27 bagi maksud pengeluaran perakuan bomba.
    Tugas khas – apa-apa tugas atau perkhidmatan yang diberikan olih mana-mana pegawai diberikuasa,selain daripada tugas-tugas menentang kebakaran atau kecemasan,sebagaimana yang dibenarkan olih Ketua Pengarah dibawah seksyen 50.
    Vesel – termasuklah setiap jenis vesel stim atau layar,hulk,
     jong,bot,sampan atau apa-apa jenis rakit yang digunakan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    untuk membawa orang atau benda melalui air atau untuk penstoran.
    Memadam kebakaran – menjadikan api atau kebakaran tidak menyala lagi.
    Menentang kebakaran – melawan atau memerangi api/kebakaran bagi tujuan mengawal dan memadam.
    Menghadkan kebakaran – menentang hadnya(banyak,
    luasnya dll)supaya tidak melebihi sesuatu yang ditetapkan.
    Mencegah – mengikhtiarkan supaya tidak berlaku(tidak    kena dll)menghalang atau menegah.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Mengawal – memerhati dan menjaga baik supaya berjalan
  dengan teratur.
  Matan – mantap atau tidak berubah-ubah.
  Isemen – tandas.
  Tenemen – rumah tempat tinggal dan bahagian rumah yang
  digunakan.
  Hereditamen – harta yang bolih diwarisi.
  Langkah-langkah – bolih dilakukan dibawah undang-
  undang yang sah atau tidak melanggar mana-mana undang
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  undang yang ada.
  Suai manfaat – dengan munasabah dipercayai telah berlaku
  dalam keadaan kejadian bahaya/bencana.
  Bahaya hampir – yang mungkin datang atau berlaku tidak
  lama lagi.
  Bona fide – jujur dan bolih dipercayai.
  Pencerobohan – orang atau golongan yang memasuki
  sesuatu tempat tanpa kebenaran.
  Penalti – hukuman kerana melanggar perintah.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Lucut hak – terlepas daripada pegangan,genggaman
  diatas dirinya dll.
  Keabaian – perbuatan tidak mengambil berat terhadap
  tugas dan kelalaian lain atau cuai.
  Keingkaran – perbuatan mengingkiri,keengganan,tidak
  mahu menerima perintah.
  Mengkompaun – denda yang diselesaikan tanpa dibawa
  keMahkamah.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Sawar-sawar – penghalang yang diperbuat daripada
  duri,kayu,dawai dll.
  Pengawalseliaan – mengawal supaya teratur.
  Pengujian – perbuatan menyelidik atau memeriksa sesuatu
  untuk mengetahui keadaan sebenar.
  Pengservisan – bantuan atau nasihat kepakaran yang
  diberikan olih pengilang/wakilnya selepas memperkenalkan
  sesuatu alat.
  Pengecasan – pengisian beteri bekal dengan tenaga letrik.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Organisasi – syarikat/persatuan diluar kerajaan.
    Persendirian – pertubuhan/persatuan yang memberi khidmat keselamatan kebakaran.
    Memberi amaran – sistem penggera kebakaran.
    Laluan masuk – jalan untuk kereta bomba masuk atau tangga menentang kebakaran.
    Bekalan kuasa – sekiranya bekalan elektrik terputus.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•              BAHAGIAN II
PENTADBIRAN
SEK.3 JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PEGAWAI-PEGAWAI.
    Sub.(1) Maka hendaklah ada suatu Jabatan Perkhidmatan Bomba bagi Persekutuan.
    Sub.(2) Maka hendaklah ada seorang Ketua Pengarah,
    Timbalan Ketua Pengarah,Penolong Ketua Pengarah,
    Pegawai Kanan Bomba serta Pegawai Bomba supaya
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Jabatan dapat berfungsi dengan berkesan dan cekap.
  Sub.(3) Maka hendaklah ada seorang Pengarah bagi setiap
  negeri dalam Malaysia/Wilayah Persekutuan.
  Sub.(4) Perlantikan Ketua Pengarah,Timbalan Pengarah,
  Penolong Ketua Pengarah dan Pengarah Negeri hendaklah
  diwartakan.
  Sub.(5) Tiap-tiap Pegawai Bomba hendaklah tertakluk
  kepada kawalan dan arahan Ketua Pengarah.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Sub.(6) Pangkat Pegawai Bomba dan Pegawai Bomba
  Bantuan adalah seperti dalam Jadual Kedua
  Akta(pindaan)A879:-
  (A) PANGKAT PEGAWAI BOMBA.
     Pesuruhjaya,Timbalan Pesuruhjaya,Penolong Kanan     Pesuruhjaya,Penolong Pesuruhjaya,Penguasa Kanan,
     Penguasa,Penguasa Percubaan,Penolong Kanan Penguasa,
     Penolong Penguasa,Penolong Penguasa Percubaan,
     Pegawai Bomba Gred I,Pegawai Bomba Gred II,Pegawai Bomba Gred III,Pegawai Bomba Percubaan Gred III,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    Ketua Ahli Bomba,Ahli Bomba Kanan,Ahli Bomba.
    (B) PANGKAT PEGAWAI BOMBA BANTUAN
    Pegawai Bomba Gred III,Pegawai Bomba Percubaan Gred III,Ketua Ahli Bomba,Ahli Bomba Kanan,Ahli Bomba.
   
    SEK.4 PERLANTIKAN PEGAWAI BOMBA BANTUAN
    Sub.(1) Ketua Pengarah bolih dengan persetujuan Menteri melantik beberapa orang Pegawai Bomba Bantuan bagi setiap Negeri atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang ditetapkan.
    Sub.(2) Pegawai-Pegawai Bomba Bantuan tidak bolih
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   dibayar apa-apa saraan selain daripada apa-apa elaun
   sebagaimana yang ditetapkan olih Menteri dengan
   persetujuan Menteri Kewangan.
   Sub.(3) Pegawai-Pegawai Bomba Bantuan hendaklah
   tertakluk kepada kawalan dan arahan langsung Pengarah
   Pengarah Negeri masing-masing.
   Sub.(4) Seseorang Pegawai Bomba Bantuan hendaklah
   disifatkan sebagai pengkhidmat awam dalam erti Kanun
   Keseksaan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   SEK.5 TUGAS-TUGAS JABATAN PERKHID. BOMBA
   Sub.(1) Tugas-tugas Jabatan Perkhid. Bomba hendaklah:-
          (a) mengambil langkah-langkah yang sah bagi:-
               (i) memadam,menentang,mencegah dan mengawal       
                    kebakaran.
               (ii) melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku
                     kebakaran.
               (iii) menentukan adanya jalan keluar kebakaran,
                     penyenggaraan dan pengawalseliaan yang baik.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
             (iv) menentukan adanya jalan keluar yang cukup
                      dari semua premis ditetapkan sekiranya berlaku
                      kebakaran.
          (b) menjalankan penyiasatan tentang sebab,punca dan
               hal keadaan kebakaran.
          (c) melaksanakan khidmat kemanusiaan,termasuk
                perlindungan nyawa dan harta semasa berlakunya
                apa-apa bencana.
   Sub.(2) Jabatan Perkhid. Bomba bolih,selain daripada
   tugas-tugasnya dibawah sub.(1),melaksanakan apa-apa
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    tugas lain yang dipertanggungkan kepadanya olih undang-undang atau sebagaimana yang diarahkan olih Menteri supaya dilaksanakan.
   
    SEK.6 PAKAIAN SERAGAM DAN KAD PENGENAL
    Sub.(1) Tiap-tiap Pegawai Bomba dan Pegawai Bomba Bantuan hendaklah dibekalkan dengan pakaian seragam dan tanda-tanda pangkat sebagaimana yang ditetapkan olih Menteri.
    Sub.(2) Tiap-tiap Pegawai Bomba dan Pegawai Bomba Bantuan hendaklah dibekalkan dengan kad pengenal   
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   mengikut bentuk yang ditetapkan.
  
   SEK.7 PERJALANAN KUASA-KUASA DAN
   PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS

   Sub.(1) Kuasa-kuasa dan tugas-tugas Ketua Pengarah
   dibawah sek.4(1),22(1),29,35A,46 dan 50 bolih,tertakluk
   kepada kawalan dan arahan Ketua Pengarah,dijalankan atau
   dilaksanakan olih seorang Pengarah Negeri,tetapi
   penjalanan dan pelaksanaan kuasa-kuasa dan tugas-tugas
   tersebut olih Pengarah Negeri hendaklah terhad kepada
  
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Negeri yang dia dilantik melainkan Ketua Pengarah,melalui
  pemberitahuan dalam Warta,meluaskan bidang kuasanya
  secara am berkenaan dengan kuasa-kuasa dan tugas-tugas
  tersebut atau mana-mana daripadanya kepada sesuatu Negeri
  atau Negeri-Negeri lain atau bahagiannya.(Akta Pin.A879)
  Sub.(2) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan sub.(1)dan
  tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan yang difikirkan
  patut olih Ketua Pengarah,Ketua Pengarah bolih,secara
  bertulis,mewakilkan perjalanan mana-mana kuasanya atau
  pelaksanaan mana-mana tugasnya dibawah
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  dibawah Akta ini kepada mana-mana Pegawai Bomba,dan
  jika Ketua Pengarah bertindak dibawah subseksyen ini,dia
  hendaklah menyatakan had-had kawasan dan tempoh masa
  bidang kuasa yang diwakilkan.
  Sub.(3) Perjalanan kuasa-kuasa atau pelaksanaan tugas
  tugas yang diwakilkan dibawah sub.(2)hendaklah tertakluk
  kepada kawalan dan arahan Ketua Pengarah.
  (Akta Gan.A879)-Arahan PGK. BIL.1/2000.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
          BAHAGIAN III
PENGHAPUSAN BAHAYA KEBAKARAN

    SEK.8 NOTIS MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN

    Sub.(1) Ketua Pengarah,jika berpuas hati adanya apa-apa bahaya kebakaran didalam mana-mana premis,bolih menyampaikan notis:-
    (a) kepada orang yang disebabkan perbuatan,kemungkiran,
    atau pembiarannya bahaya kebakaran itu timbul atau berterusan,jika dia adalah penghuni premis itu pada masa
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  notis itu hendak disampaikan.
  (b) jika orang yang disebabkan perbuatan,kemungkiran atau
  pembiaran bahaya kebakaran itu timbul atau berterusan
  bukanya penghuni premis itu pada masa notis itu hendak
  disampaikan atau tidak diketahui,kepada pemunya premis
  tersebut.
  (c) jika pemunya premis itu tidak dapat dipastikan atau
  dijumpai dengan mudahnya atau tidak berada di M’sia,
  kepada penghuni premis itu,tanpa mengira sama ada dia
  adalah orang yang disebabkan perbuatan,kemungkiran,atau
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   pembiarannya bahaya kebakaran itu timbul atau berterusan,
   suatu notis menghapuskan bahaya kebakaran dalam Borang
   A dalam Jadual Pertama,menghendakinya menghapuskan
   bahaya kebakaran itu dalam tempoh yang dinyatakan dalam
   notis itu,dan melakukan semua perkara yang perlu bagi
   maksud tersebut;dan notis itu bolih,jika di fikirkan patut
   Ketua Pengarah,menyatakan apa-apa kerja yang perlu
   dilaksanakan bagi maksud tersebut.
   (2) jika Ketua Pengarah fikirkan bahawa bahaya kebakaran
   itu mungkin akan berulang,maka dia bolih juga,melalui
  
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    notis menghapuskan bahaya kebakaran dibawah sub.(1)atau melalui notis menghapuskan bahaya kebakaran kemudiannya dalam Borang B dalam Jadual Pertama,menghendaki orang yang disampaikan notis itu melakukan apa jua yang perlu bagi mencegah berulangnya bahaya kebakaran yang dimaksudkan olih notis itu dan,jika Ketua Pengarah fikirkannya wajar,menyatakan apa-apa kerja yang perlu dilaksanakan bagi maksud tersebut,dan suatu notis yang mengandungi kehendak-kehendak yang sedemikian bolih disampaikan walaupun bahaya kebakaran yang dimaksudkan olih notis itu mungkin telah dihapuskan pada masa itu.(Akta Pin.A879)-Arahan PGK.Bil.2/1998.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  SEK.9 KUASA KETUA PENGARAH UNTUK
  MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN
  DIPREMIS KOSONG ATAU TAK DIDIAMI.
  Jika premis dimana terdapatnya bahaya kebakaran itu
  kosong atau tak didiami,maka Ketua Pengarah bolih,dengan
  kekerasan jika perlu,dengan menggunakan alat yang ada
  padanya,menghapuskan bahaya kebakaran itu dan
  melakukan apa jua yang perlu untuk mencegah berulangnya
  bahaya tersebut.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  SEK.10 KESALAHAN KERANA TIDAK MEMATUHI
  NOTIS MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN
  Mana-mana orang yang tidak mematuhi apa-apa kehendak
  notis menghapuskan bahaya kebakaran yang disampaikan
  kepadanya menurut sek.8 dalam masa yang dinyatakan
  dalam notis itu,sama ada suatu perintah dibawah sek.13
  telah dibuat terhadapnya atau tidak,adalah melakukan suatu
  kesalahan dan apabila disabitkan bolih didenda tidak
  melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh
  tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan bolih juga
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  dikenakan denda tambahan sebanyak satu ratus ringgit bagi
  setiap hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan.
  SEK.11 KUASA KETUA PENGARAH UNTUK
  MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN APABILA
  NOTIS MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN
  TAK DIPATUHI
  Jika suatu notis menghapuskan bahaya kebakaran telah
  disampaikan kepada mana-mana orang menurut sek.8,dan
  jika orang itu tidak mematuhi apa-apa kehendak notis itu
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  dalam masa yang dinyatakan didalamnya,maka
  Ketua Pengarah bolih menyebabkan dijalankan
  dalam premis itu apa-apa kerja yang didapatinya
  perlu untuk menghapuskan bahaya kebakaran itu
  dan untuk mencegah berulangnya bahaya tersebut.

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   SEK.12 KUASA KETUA PENGARAH UNTUK
   MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN APABILA
   NOTIS MENGHAPUSKAN BAHAYA KEBAKARAN
   TAK DIPATUHI
   Jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa apa-apa bahaya
   kebakaran yang terdapat dalam mana-mana premis:-
   (a) menimbulkan bahaya kebakaran serta-merta dan nyata
   dalam premis itu.
   (b) mungkin,sekiranya kebakaran berlaku dalam premis
   itu,akan meningkatkan dengan nyatanya risiko kepada
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  nyawa atau harta yang biasanya akan terjadi sekiranya
  berlaku kebakaran,maka Ketua Pengarah bolih
  menyebabkan dijalankan dalam premis itu apa-apa kerja
  yang didapati perlu untuk menghapuskan bahaya kebakaran
  itu dan untuk mencegah berulangnya bahaya tersebut.
  SEK.13 PERINTAH TUTUP
  Sub.(1) Jika suatu notis menghapuskan bahaya kebakaran
  telah disampaikan kepada mana-mana orang,sekiranya:-
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  (a) orang itu tidak mematuhi apa-apa kehendak notis itu
  dalam masa yang dinyatakan didalamnya; dan
  (b) bahaya kebakaran itu,sungguh pun telah dihapuskan
  sejak penyampaian notis itu,mungkin pada pendapat Ketua
  Pengarah akan berulang dalam premis yang sama,dan Ketua
  Pengarah berpendapat bahawa adalah perlu untuk melarang
  apa-apa penggunaan premis itu yang bolih pada matannya
  meningkatkan kemungkinan berlakunya kebakaran atau
  bahaya kepada nyawa atau harta akibat daripada berlakunya
  kebakaran didalam atau keatas premis itu atau premis lain,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  maka Ketua Pengarah bolih,dengan cara membuat
  aduan,memohon kepada mahkamah bagi suatu perintah
  tutup.
  Sub.(2) Apabila menerima aduan dan permohonan bagi
  perintah tutup dibawah sub.(1),mahkamah hendaklah
  menyampaikan notis dalam Borang C dalam Jadual Pertama
  kepada pemunya atau penghuni premis itu,atau kedua
  duanya,meminta mereka memberi sebab kenapa suatu
  perintah tutup tidak patut dibuat,dan jika sebab-sebabnya
  tidak diberikan olih pemunya atau penghuni itu atau kedua-
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  duanya,maka mahkamah bolih membuat perintah
  sedemikian.
  Sub.(3) Sesuatu perintah tutup hendaklah dalam Borang D
  dalam Jadual Pertama dan hendaklah disampaikan kepada
  kedua-dua pemunya dan penghuni premis yang berkenaan.
  Sub.(4) Atas permohonan pemunya atau penghuni premis,
  atau apabila diberitahu olih Ketua Pengarah,mahkamah,jika
  berpuas hati bahawa premis yang berkenaan denganya suatu
  perintah tutup berkuatkuasa telah menjadi sesuai untuk
 
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  kegunaan yang dinyatakan dalam perintah itu,bolih
  membatalkan perintah tutup tersebut.
  Sub.(5) Mana-mana orang yang tanpa alasan yang
  munasabah dengan disedarinya melanggar suatu perintah
  tutup adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila
  disabitkan bolih didenda tidak melebihi lima ribu ringgit
  atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun
  atau kedua-duanya dan bolih juga dikenakan denda
  tambahan sebanyak satu ratus ringgit bagi setiap hari yang
  kesalahan itu berterusan selepas sabitan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

 SEK.14 RAYUAN TERHADAP PERINTAH TUTUP
 ATAU KEENGGANAN MEMBUAT PERINTAH TUTUP

 Sub.(1) Mana-mana pemunya atau penghuni yang tidak
 berpuas hati dengan perintah tutup yang dibuat dibawah
 sek.13(2)bolih,dalam masa sepuluh hari pembuatan perintah
 itu,merayu kepada Mahkamah Tinggi.
 Sub.(2) Jika Mahkamah enggan membuat perintah
 tutup,maka Ketua Pengarah bolih,dalam masa sepuloh hari
 dari keputusan mahkamah itu,merayu kepada Mahkamah
 tinggi terhadap keputusan itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(3) Suatu rayuan terhadap perintah tutup tidaklah bolih
 berkuatkuasa sebagai penggantungan pelaksanaan tetapi
 mahkmah bolih,atas permohonan dan apabila sebab-sebab
 yang mencukupi diberi,membenarkan penggantungan
 pelaksanaan atas apa-apa terma yang difikirkan patut.

 SEK.15 PELUPUSAN HARTA YANG DIPINDAHKAN
 OLIH KETUA PENGARAH

 Sub.(1) Ketua Pengarah,dalam menghapuskan atau
 melakukann apa-apa yang perlu mencegah berulangnya
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 bahaya kebakaran,bolih memindahkan apa-apa harta yang
 secara langsung bolih menyebabkan bahaya kebakaran.
 Sub.(2) Apa-apa harta yang dipindahkan dibawah sub.(1)
 bolih diletakkan dibawah jagaan Ketua Pengarah bagi
 tempoh tidak melebihi tujuh hari dan dalam tempoh itu
 pemunya adalah berhak menuntut harta tersebut dengan
 membayar perbelanjaan yang dilakukan olih Ketua Pengarah.
 Sub.(3) Apabila pemunya tidak membuat tuntutan,Ketua
 Pengarah bolih memohon kepada mahkamah bagi suatu
 perintah untuk menjual atau melupuskan harta itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(4) Wang yang didapati daripada jualan apa-apa harta
 bolih disimpan olih Ketua Pengarah dan digunakan untuk
 membayar apa-apa perbelanjaan yang dilakukan olihnya
 berkaitan dengan penghapusan,atau pencegahan
 berulangnya,bahaya kebakaran itu,dan bakinya,jika
 ada,hendaklah dibayar kepada pemunya harta itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.16 MENDAPATKAN KEMBALI PERBELANJAAN
 YANG DILAKUKAN DALAM MENJALANKAN KERJA
 DIBAWAH SEK.11
 Perbelanjaan yang dilakukan olih Ketua Pengarah dalam
 menjalankan apa-apa kerja dibawah sek.11 hendaklah
 menjadi hutang yang kena dibayar kepada Kerajaan dan
 bolih didapatkan kembali di mahkamah daripada orang yang
 telah disampaikan notis menghapusklan bahaya kebakaran
 itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.17 MENDAPATKAN KEMBALI PERBELANJAAN
 YANG DILAKUKAN DALAM MENJALANKAN KERJA
 DIBAWAH SEK.12

 Sub.(1) Perbelanjaan yang dilakukan olih Ketua Pengarah
 dalam menjalankan apa-apa kerja dibawah sek.12 hendaklah
 menjadi hutang yang kena dibayar kepada Kerajaan dan
 bolih didapatkan kembali di mahkamah:-
 (a) daripada orang yang disebabkan perbuatan,kemungkiran,
 atau pembiarannya bahaya kebakaran itu timbul atau
 berterusan,jika dia adalah penghuni premis itu pada masa
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 kerja itu dimulakan.
 (b) jika orang yang disebabkan perbuatan,kemungkiran,atau
 pembiarannya bahaya kebakaran itu timbul atau berterusan
 bukannya penghuni premis itu pada masa kerja ityu
 dimulakan atau tidak diketahui,daripada pemunya premis
 tersebut; atau
 (c) jika pemunya premis itu tidak dapat dipastikan atau
 dijumpai dengan mudahnya atau tidak berada di
 Malaysia,daripada penghuni premis itu pada masa kerja itu
 dimulakan,tanpa mengira sama ada dia adalah orang yang 
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 disebabkan perbuatan,kemungkiran,atau pembiarannya
 bahaya kebakaran itu timbul atau berterusan.
 Sub.(2) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini bolih ditafsirkan
 sebagai menjejaskan apa-apa hak orang yang daripadanya
 perbelanjaan bolih didapatkan kembali dibawah sub.(1)untuk
 mendapatkan apa-apa sumbangan,tanggung rugi,atau
 gantirugi daripada mana-mana orang lain.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.18 KUASA-KUASA PEGAWAI BOMBA SEMASA
 KEBAKARAN
 Sub.(1) Semasa sesuatu kebakaran,seseorang Pegawai
 Bomba bolih:-
 (a) mengambil apa-apa langkah yang didapati perlu atau
 suaimanfaat bagi melindungi nyawa dan harta.
 (b) mengeluarkan mana-mana orang yang dengan
 kehadirannya atau perbuatannya mengganggu kerja-kerja
 Jabatan Bomba.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 (c) memasuki,memecah masuk atau merempuh masuk,dan
 mengambilmilik atau dirobohkan,mana-mana
 premis,tempat,atau benda untuk tujuan memadamkan
 kebakaran atau melindungi premis,tempat,atau benda itu
 daripada kebakaran,atau bagi menyelamatkan mana-mana
 orang atau apa-apa benda.
 (d) menutup mana-mana jalan yang berhampiran dengan
 tempat kebakaran atau mengawal lalulintas  atau orang ramai
 dimana-mana jalan tersebut.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 (e) menggunakan mana-mana bekalan air yang sesuai.
 Sub.(2) Kuasa-kuasa yang diberi olih sub.(1)bolih dijalankan
 setakat yang perlu jika suatu kebakaran telah dengan
 munasabahnya dipercayai terjadi atau berlaku.

SEK.19 KUASA-KUASA PEGAWAI BOMBA SEMASA
 KECEMASAN YANG TIDAK MELIBATKAN
 KEBAKARAN.

 Dalam masa kecemasan yang tidak melibatkan kebakaran
 atau risiko kebakaran,kuasa-kuasa yang tersebut dalam
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 sek.18 hendaklah dijalankan olih mana-mana Pegawai
 Bomba jika dia berpendapat bahawa nyawa atau harta berada
 dalam keadaan bahaya hampir.


 SEK.20 PERLINDUNGAN PEGAWAI BOMBA DAN
 PEGAWAI BOMBA BANTUAN

 Tiada Pegawai Bomba atau Pegawai Bomba Bantuan yang
 bertindak secara bona fide dibawah kuasa-kuasa yang diberi
 olih Akta ini bolih dikenakan apa-apa tindakan bagi gantirugi
 kerana apa-apa perbuatan yang dilakukan atau ditinggal drpd
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 dilakukan olihnya berkaitan dengan tugas-tugasnya semasa
 sesuatu kebakaran atau apa-apa bencana.
 SEK.21 KERUGIAN DISEBABKAN KEBAKARAN
 HENDAKLAH TERMASUK KEROSAKAN AKIBAT
 DARIPADA MENENTANG KEBAKARAN.
 Apa-apa kerosakan atau kerugian yang ditanggung akibat
 apa-apa tindakan yang diambil atau perkara yang dilakukan
 olih Pegawai Bomba Dan Pegawai Bomba Bantuan pada
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 menjalankan kuasa-kuasanya atau melaksanakan tugas
 tugasnya semasa sesuatu kebakaran,untuk memadamkan
 kebakaran itu atau untuk menyekatnya daripada
 merebak,hendaklah,walau apa pun terma-terma apa-apa
 kontrak insurans terhadap kebakaran atau peruntukan mana
 mana undang-undang,dianggap sebagai kerugian disebabkan
 kebakaran bagi maksud kontrak itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•          BAHAGIAN IV
AIR DAN PILI BOMBA

  SEK.22 PENSTORAN AIR DALAM PREMIS UNTUK
  TUJUAN MENENTANG KEBAKARAN

  Sub.(1) Ketua Pengarah bolih,bagi maksud memastikan
  adanya penstoran air yang cukup ditempat-tempat yang
  sesuai disesuatu premis,mengeluarkan apa-apa arahan
  kepada mana-mana orang yang mengawal,atau
  pemunya,premis tersebut supaya menyediakan kemudahan
  dan bekalan air untuk tujuan menentang kebakaran:
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  Dengan syarat bahawa subseksyen ini tidaklah terpakai bagi
  pihak berkuasa air.
  Sub.(2) Apa-apa arahan yang dikeluarkan dibawah sub.(1)
  hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah mengikat
  orang yang diberikan arahan itu.
  Sub.(3) Mana-mana orang yang tidak mematuhi apa-apa
  arahan yang diberikan dibawah sub.(1)adalah melakukan
  suatu kesalahan.(Arahan PGK. Bil.3/2001)
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

SEK.23 NOTIS BAGI KERJA YANG MENJEJASKAN
 PILI BOMBA

 Sub.(1) Tiada seorang pun,selain daripada pihak berkuasa air
 dan ejennya,bolih memulakan atau menjalankan,atau
 membenarkan atau mengarahkan permulaan atau penjalan,
 apa-apa kerja yang menjejaskan mana-mana pili bomba atau
 aliran air kepadanya melainkan dia telah memberi notis
 bertulis mengenai cadangan atau tujuan hendak menjalankan
 kerja-kerja tersebut kepada Pengarah Negeri yang berkenaan
   
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum kerja-kerja itu
 dimulakan: Dengan syarat bahawa dalam hal-hal
 kecemasan,jika tidak praktik untuk memberi notis itu dalam
 masa yang dikehendaki,peruntukan ini hendaklah disifatkan
 telah dipatuhi jika notis itu diberikan dengan seberapa segera
 yang mungkin selepas kejadian itu.
 Sub.(2) Semua pili bomba hendaklah ditentukan supaya
 berada dalam keadaan setelah siapnya apa-apa kerja yang
 dijalankan olih mana-mana orang dibawah sub.(1).
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(3) Apa-apa kerja yang berhampiran dengan atau
 disekitar pili bomba yang menjejaskan laluan ke pili bomba
 itu,kedudukan pili bomba itu berhubungan dengan tepi jalan
 yang sedia ada,atau penjajaran alur keluarnya dengan paras
 jalan,hendaklah disifatkan sebagai kerja yang menjejaskan
 pili bomba.
 Sub.(4) Mana-mana orang yang melanggar sub.(1) atau (2)
 adalah melakukan suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.24 KEWAJIPAN PIHAK BERKUASA AIR
 MEMBERITAHU PENGARAH NEGERI TENTANG APA
 APA TINDAKN YANG MENJEJASKAN ALIRAN AIR
 KE PILI BOMBA

 Jika pihak berkuasa air memutuskan hendak mengambil apa
 apa tindakan atau melakukan apa-apa perbuatan atau
 menjalankan apa-apa kerja yang akan atau mungkin akan
 mengurang atau menghentikan aliran air kemana-mana pili
 bomba,maka adalah menjadi kewajipan pihak berkuasa air
 itu memberitahu Pengarah Negeri yang berkenaan secara
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 bertulis mengenai keputusan itu dengan seberapa segera yang
 mungkin selepas keputusan itu dibuat.

 SEK.25 KUASA MEMASANG PLAT TEMPAT PILI
 BOMBA

 Sub.(1) Setelah memberi tujuh hari notis secara bertulis
 kepada pemunya mana-mana harta yang terletak berhampiran
 dengan pili bomba,Ketua Pengarah bolih menyebabkan suatu
 plat yang menunjukkan tempat pili bomba itu dipasangkan
 pada mana-mana bahagian harta tersebut yang,pada pendapat
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Ketua Pengarah,adalah paling sesuai untuk menunjukkan
 tempat tersebut.
 Sub.(2) Mana-mana orang yang enggan membenarkan
 pemasangan apa-apa plat sedemikian sebagaimana yang
 tersebut dalam sub.(1)atau menggalang mana-mana orang
 yang sedang memasangnya atau mengalih atau mencacatkan
 apa-apa plat sedemikian setelah ia dipasang adalah
 melakukan suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.26 MENYEMBUNYIKAN DAN
 MENYALAHGUNAKAN PILI BOMBA
 Mana-mana orang yang menutup,mengepung,atau
 menyembunyikan mana-mana pili bomba hingga menjadikan
 tempatnya sukar dipastikan,atau mengganggu mana-mana
 pili bomba,atau menggunakan pili bomba selain daripada
 tujuan menentang kebakaran adalah melakukan suatu
 kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•       BAHAGIAN V
PERAKUAN BOMBA
    SEK.27 KUASA KETUA PENGARAH UNTUK MENENTUKAN DAN MENETAPKAN PENGGUNAAN,SAIZ,ATAU TEMPAT,TERTENTU SESUATU PREMIS
    Sub.(1) Ketua Pengarah bolih melalui perintah yang
    disiarkan dalam Warta menentukan dan menetapkan penggunaan,saiz,atau tempat,tertentu premis bagi maksud pengeluaran perakuan bomba dibawah Akta ini.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Jika suatu bahagian mana-mana premis menjadi
 premis ditetapkan,maka mana-mana bahagian lain premis
 tersebut hendaklah dikira sebagai menjadi sebahagian premis
 ditetapkan itu.

 SEK.28 KEPERLUAN BAGI PERAKUAN BOMBA

 Sub.(1) Tiap-tiap premis ditetapkan hendaklah memerlukan
 suatu perakuan bomba.
 Sub.(2) Suatu perakuan bolih diperbaharui setiap tahun.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(3) Sub.(1)tidaklah terpakai bagi premis yang disediakan
 bagi,dan digunakan semata-mata atau terutamanya untuk,
 sembahyang keagamaan awam,atau premis yang terdiri drpd
 atau termasuk dalam rumah yang diduduki sebagai tempat
 kediaman persendirian yang berasingan:
 Dengan syarat bahawa jika pada pendapat Ketua Pengarah
 ada apa-apa bahaya kebakaran dalam premis yang tersebut
 dalam sub. Ini,maka Ketua Pengarah bolih menghendaki
 premis tersebut dikenakan pemeriksaan berkala dan apa-apa
 arahan yang perlu bolih diberikan kepada pemunya premis 
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 tersebut bagi pematuhan wajar akan peruntukan-peruntukan
 Akta ini.
 SEK.29 PERMOHONAN DAN PENGELUARAN
 PERAKUAN BOMBA
 Sub.(1) Sesuatu permohonan bagi perakuan bomba
 berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan hendaklah
 dibuat kepada Ketua Pengarah mengikut bentuk yang
 ditetapkan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Apabila menerima permohonan bagi perakuan
 bomba berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan
 Ketua Pengarah bolih menghendaki pemohon,dalam suatu
 tempoh yang dinyatakan,mengemukakan kepadanya apa-apa
 pelan premis tersebut serta apa-apa butir lain yang relevan
 sebagaimana yang dinyatakan.
 Sub.(3) Jika pemohon tidak mengemukakan pelan-pelan
 yang dikehendaki dan butir-butir relevan tersebut dalam
 masa yang dinyatakan,maka permohonan itu hendaklah
 disifatkan telah ditarik balik.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(4) Jika permohonan bagi perakuan bomba telah dibuat
 dengan sempurnanya,maka Ketua Pengarah hendaklah
 menyebabkan dijalankan suatu pemeriksaan keatas premis
 ditetapkan itu,dan apabila berpuas hati adanya kemudahan
 keselamatan diri,pencegahan kebakaran,perlindungan
 kebakaran dan menentang kebakaran yang mencukupi,
 mengikut mana yang berkenaan,berhubungan dengan
 penggunaan premis ditetapkan itu,Ketua Pengarah hendaklah
 mengeluarkan suatu perakuan bomba berkenaan dengan
 premis ditetapkan itu tertakluk kepada apa-apa syarat
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan atau yang
 ditetapkan.
 Sub.(5) Jika Ketua Pengarah,selepas menyebabkan
 dijalankan suatu pemeriksaan dibawah sub.(4)keatas premis
 yang berkenaan,tidak berpuas hati tentang adanya apa-apa
 kemudahan yang mencukupi berhubungan dengan
 penggunaan premis ditetapkan itu seperti yang disebut
 terdahulu,maka dia hendaklah,dengan menyampaikan notis
 kepada pemohon,memberitahu pemohon tentang keperluan
 -keperluan yang perlu dipatuhi dalam masa ayng dinyatakan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 sebelum perakuan bomba itu bolih dikeluarkan kepada
 pemohon.
 Sub.(6) Dalam seksyen ini,”pemohon” ertinya
 pemunya,penghuni atau orang yang mempunyai pengurusan
 sepenuhnya keatas premis yang ditetapkan itu.
 SEK.30 BENTUK PERAKUAN BOMBA
 Tiap-tiap perakuan bomba yang dikeluarkan berkenaan
 dengan mana-mana premis ditetapkan hendaklah mengikut
 bentuk yang ditetapkan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  SEK.31 MENETAPKAN FEE BAGI PENGELUARAN
  PERAKUAN BOMBA
  Ketua Pengarah bolih menetapkan fee yang kena dibayar
  bagi pengeluaran perakuan bomba dan caj bagi pemeriksaan
  mana-mana premis ditetapkan yang baginya perakuan itu
  dikeluarkan.
  
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  
  SEK.32 PERUBAHAN KEADAAN YANG
  MENJEJASKAN KECUKUPAN KEMUDAHAN
  KESELAMATAN DIRI,DLL

  Sub.(1) Selagi suatu perakuan bomba ada berkuatkuasa
  berkenaan dengan mana-mana premis,Ketua Pengarah bolih
  menyebabkan mana-mana bahagian premis yang berkenaan
  diperiksa pada bili-bila masa yang munasabah bagi maksud
  memastikan sama ada terdapat perubahan keadaan yang
  disebabkan olihnya kemudahan keselamatan diri,pencegahan
  kebakaran,perlindungan kebakaran & menentang kebakaran
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 telah menjadi tidak mencukupi berhubungan dengan apa-apa
 penggunaan premis yang diliputi olih perakuan tersebut.
 Sub.(2) Jika penghuni mana-mana premis ditetapkan
 bercadang hendak membuat sesuatu perubahan material pada
 premis itu semasa suatu perakuan bomba berkuatkuasa
 berkenaan dengannya,maka dia hendaklah,sebelum
 perlaksanaan cadangan itu dimulakan,memberi notis
 mengenai cadangan itu kepada KP;dan jika perlaksanaan
 cadangan itu dimulakan tanpa pemberian notis sedemikian,
 maka penghuni itu adalah melakukan suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(3) Jika KP berpuas hati,berkenaan dengan mana-mana
 premis yang mengenainya notis dibawah sub.(2)telah
 diberikan kepadanya,bahawa perlaksanaan cadangan yang
 diberitahu itu akan mengakibatkan kemudahan-kemudahan
 yang tersebut dalam sub.(1)menjadi tidak mencukupi
 berhubungan dengan apa-apa penggunaan premis yang
 diliputi olih perakuan bomba yang berkenaan,KP bolih
 melalui notis yang disampaikan kepada penghuni itu
 memberitahunya mengenai langkah-langkah yang sepatutnya
 diambil untuk mengelakkan kelengkapan yang berkenaan itu
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 menjadi tidak mencukupi sekiranya cadangan-cadangan itu
 dilaksanakan,dan jika langkah-langkah tersebut diambil
 dengan sewajarnya berkaitan dengan perlaksanaan cadangan
 cadangan itu,maka KP hendaklah meminda perakuan bomba
 itu atau,atas pembayaran fee yang ditetapkan,mengeluarkan
 perakuan baru.
 Sub.(4) Jika KP berpuas hati,berkenaan dengan mana-mana
 premis yang mengenainya suatu perakuan bomba ada
 berkuatkuasa,bahawa apa-apa kemudahan yang tersebut
 dalam sub.(1)telah,akibat sesuatu perubahan keadaan,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 menjadi tidak mencukupi berhubungan dengan apa-apa
 penggunaan premis yang diliputi olih perakuan
 tersebut,maka KP bolih melalui notis yang disampaikan
 kepada penghuni:-
   (a) memberitahunya mengenai fakta itu dan
   mengarahkannya supaya mengambil apa-apa langkah yang
   difikirkan sesuai olih KP untuk menjadikan kemudahan
   yang berkenaan itu mencukupi; dan
   (b) memberitahunya bahawa jika langkah-langkah tersebut tidak diambil,perakuan bomba itu bolih dikansel,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 dan jika langkah-langkah tersebut diambil dengan
 sewajarnya hendaklah,jika perlu,meminda perakuan bomba
 itu atau,atas pembayaran fee yang ditetapkan,mengeluarkan
 perakuan baru.
 Sub.(5) Mana-mana orang yang tidak mematuhi arahan yang
 diberi olih KP dibawah sub.(4) (a)adalah melakukan suatu
 kesalahan.

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.33 KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN
 PERAKUAN BOMBA
 Jika tiada perakuan bomba berkuatkuasa berkenaan dengan
 mana-mana premis ditetapkan,maka pemunya premis
 tersebut adalah melakukan suatu kesalahan.
 SEK.34 HAK MERAYU
 Mana-mana orang yang terkilan:-
   (a) dengan keengganan KP untuk mengeluarkan perakuan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
     bomba dibawah sek.29(4);
     (b) dengan syarat-syarat yang dikenakan olih KP atas 
     perakuan bomba yang dikeluarkan kepadanya; atau
     (c) dengan apa-apa keputusan yang dibuat olih KP
     dibawah sek.32(3) atau (4);
     bolih,dalam masa dua puluh satu hari dari pemberitahuan
     keengganan atau keputusan itu,merayu secara bertulis
     kepada Menteri yang keputusannya mengenai perkara itu
     adalah muktamad.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

SEK.35 KUASA MAHKAMAH MELARANG ATAU
 MENYEKAT PENGGUNAAN PREMIS TERTENTU

 Sub.(1) Jika KP berpuas hati berkenaan dengan mana-mana
 premis,sama ada ditetapkan atai tidak,bahawa risiko kepada
 manusia atau harta sekiranya berlaku kebakaran adalah
 begitu  serius hingga penggunaan premis itu patut dilarang
 atau disekat sehingga langkah-langkah telah diambil untuk
 mengurangkan risiko itu ke paras yang berpatutan,maka KP
 bolih,dengan cara membuat aduan,memohon kepada
 mahkamah bagi suatu perintah larangan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Apabila menerima aduan dan permohonan bagi
 perintah larangan dibawah sub.(1),mahkamah hendaklah
 menyampaikan notis dalam Borang E dalam Jadual Pertama
 kepada pemunya atau penghuni premis itu,atau kedua
 duanya,meminta mereka memberi sebab kenapa suatu
 perintah larangan tidak patut dibuat;dan jika sebab-sebabnya
 tidak diberikan olih sama ada pemunya atau penghuni itu
 atau kedua-duanya,maka mahkamah bolih mengeluarkan
 perintah sedemikian melarang atau menyekat penggunaan
 premis tersebut.(Akta Pindaan A879)
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(3) Sesuatu perintah larangan hendaklah dalam Borang F
 dalam Jadual Pertama dan hendaklah disampaikan kepada
 kedua-dua pemunya dan penghuni premis yang berkenaan.
 (Akta Pindaan A879)
 Sub.(4) Apabila pemunya atau penghuni premis memohon
 untuk membatalkan perintah larangan,atau apabila diberitahu
 olih KP bahawa risiko telah dikurangkan ke paras yang
 berpatutan,mahkamah,jika berpuas hati bahawa premis yang
 berkenaan dengannya suatu perintah larangan berkuatkuasa
 tidak akan mendatangkan apa-apa risiko yang serius kepada
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 manusia atau harta jika berlaku kebakaran,bolih
 membatalkan perintah larangan tersebut.
 Sub.(5) Mana-mana orang yang tanpa alasan munasabah
 dengan disedarinya melanggar suatu perintah larangan adalah
 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan bolih
 didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjara
 selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya
 dan bolih juga dikenakan denda tambahan sebanyak satu
 ratus ringgit bagi setiap hari yang kesalahan itu berterusan
 selepas sabitan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

SEK.35A KUASA KETUA PENGARAH UNTUK
 MEMERINTAHKAN KEGIATAN DIHENTIKAN
 DALAM KES-KES MENDESAK

 Sub.(1) Walau apa pun peruntukan-peruntukan Akta ini,jika
 KP berpuas hati bahawa:-
 (a) apa-apa kegiatan yang berterusan dalam mana-mana
 premis akan menimbulkan bahaya kebakaran sertamerta yang
 memudaratkan keselamatan nyawa atau harta;dan
 (b) kelewatan dalam memohon dan mendapatkan suatu
 perintah larangan dibawah sek.35(2)akan dengan nyatanya
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 meningkatkan risiko pada nyawa atau harta itu,dia
 bolih,melalui perintah,mengarahkan pemunya atau penghuni
 premis itu supaya menghentikan kegiatan itu.
 Sub.(2) Sesuatu perintah untuk menghentikan kegiatan
 hendaklah dalam Borang G dan hendaklah disampaikan
 kepada pemunya dan penghuni premis itu kedua-duanya.
 Sub.(3) Mana-mana orang yang tidak mematuhi sesuatu
 perintah KP yang dibuat dibawah sub.(1)adalah melakukan
 suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

SEK.35B RAYUAN TERHADAP PERINTAH KETUA
 PENGARAH SUPAYA MENGHENTIKAN KEGIATAN

 Sub.(1) Seseorang pemunya atau penghuni yang tidak
 berpuas hati dengan sesuatu perintah supaya menghentikan
 kegiatan yang dibuat olih KP dibawahsek.35A(1)bolih,
 dalam masa sepuluh hari dari perbuatan perintah itu,merayu
 kepada Mahkamah Tinggi.
 Sub.(2) Sesuatu rayuan terhadap perintah supaya
 menghentikan kegiatan tidaklah berkuatkuasa sebagai suatu
 penggantungan pelaksanaan,tetapi mahkamah bolih,atas
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 permohonan dan apabila diberi sebab yang mencukupi,
 membenarkan penggantungan pelaksanaan atas apa-apa
 terma yang difikirkannya patut.

 SEK.36 RAYUAN TERHADAP PERINTAH LARANGAN
 ATAU KEENGGANAN MEMBUAT PERINTAH
 LARANGAN

 Sub.(1) Mana-mana pemunya atau penghuni yang tidak
 berpuas hati dengan perintah larangan yang dibuat dibawah
 sek.35(2)bolih,dalam masa sepuluh hari dari pembuatan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 perintah itu,merayu kepada Mahkamah Tinggi.
 Sub.(2) Jika mahkamah enggan membuat perintah
 larangan,maka KP bolih,dalam masa sepuluh hari dari
 keputusan mahkamah itu,merayu kepada Mahkamah Tinggi.
 Sub.(3) Suatu rayuan terhadap perintah larangan tidaklah
 bolih berkuatkuasa sebagai penggantungan pelaksanaan,
 tetapi mahkamah bolih,atas permohonan dan apabila sebab-
 sebab yang mencukupi diberi,membenarkan penggantungan
 pelaksanaan atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.
(Arahan PGK. Bil.1/2002)
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•      BAHAGIAN VI
PENGUATKUASAAN

SEK.37 PENGUATKUASAAN AKTA

 Adalah memjadi kewajipan KP untuk menguatkuasakan
 peruntukan-peruntukan Akta ini.


 SEK.38 KUASA UNTUK MASUK

 Sub.(1) Seseorang pegawai diberikuasa bolih,bersama-sama
 dengan mana-mana orang lain yang difikirkan perlu olih
 pegawai itu,memasuki mana-mana premis bagi maksud:-
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 (a) menentukan samaada terdapat,atau pernah terdapat,pada
 atau berkaitan dengan premis itu,apa-apa pelanggaran mana
 mana peruntukan Akta ini.
 (b) mendapatkan apa-apa maklumat berkaitan dengan premis
 itu sebagaimana yang dikehendaki bagi tujuan menentang
 kebakaran,termasuk bekalan air yang bolih didapati untuk
 atau dipremis itu dan jalan masuk kebekalan air tersebut.
 (c) menentukan sama ada terdapat apa-apa bahaya kebakaran
 didalam atau yang menjejaskan premis itu.
 (d) menjalankan apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 berhubungan dengan apa-apa perkara yang termasuk dalam
 peruntukan-peruntukan Akta ini; atau
 (e) menjalankan apa-apa kuasa atau melaksanakan apa-apa
 tugas KP dibawah mana-mana undang-undang bertulis
 lain,yang tiada kuasa masuk diberikan olih undang-undang
 tersebut bagi menjalankan atau melaksanakannya.
 Sub.(2) Tiada tempat kediaman persendirian bolih dimasuki
 menurut kuasa seksyen ini diantara jam tujuk petang hingga
 jam tujuh pagi.
Sub.(3) Sebelum memasuki mana-mana premis menurut
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 kuasa seksyen ini,pegawai diberikuasa hendaklah
 menunjukkan kad pengenalnya kepada penghuni premis
 tersebut,jika ada,dan dalam hal seseorang pegawai
 diberikuasa yang lain daripada KP,pemberikuasaan bertulis
 KP dan adalah sah bagi penghuni premis itu tidak
 membenarkan pegawai diberikuasa itu masuk atau
 mengusirnya daripada premis itu jika,apabila diminta olih
 penghuni tersebut,dia gagal atau enggan mengemukakan kad
 pengenal,dan mengikut mana yang berkenaan,pemberikuasa-
 an tersebut.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(4) Seseorang pegawai diberikuasa hendaklah
 meninggalkan mana-mana premis kosong atau tak didiami
 yang telah dimasukinya menurut kuasa seksyen ini dalam
 keadaan selamat daripada penceroboh sebagaimana keadaan
 yang terdapat semasa dia memasukinya.

SEK.39 SEKATAN KEATAS PENDEDAHAN
 MAKLUMAT

 Mana-mana orang yang mendedahkan,selain daripada pada
 melaksanakan tugasnya atau bagi maksud apa-apa prosiding
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 undang-undang ,termasuk timbangtara,atau bagi maksud
 sesuatu laporan dimana-mana prosiding tersebut,apa-apa
 maklumat yang diperolihinya berhubungan dengan apa-apa
 proses pengilangan atau apa-apa tred,semasa menjalankan
 kuasa-kuasa yang diberi kepadanya olih seksyen ini adalah
 melakukan suatu kesalahan.


 SEK.40 KUASA UNTUK MENANGKAP TANPA
 WARAN

 Sub.(1) Mana-mana pegawai diberikuasa bolih menangkap
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 tanpa waran mana-mana orang:-
 (a) yang didapati melakukan kesalahan dibawah sek.47;atau
 (b) yang disyakinya dengan munasabahnya telah melakukan
 apa-apa kesalahan lain dibawah Akta ini jika orang itu
 enggan memberi nama dan alamatnya  atau memberikan
 suatu alamat di luar Malaysia atau ada didapati alasan-alasan
 yang munasabah bagi mempercayai bahawa dia telah
 memberi nama dan alamat palsu atau bahawa dia mungkin
 akan melarikan diri.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Jika mana-mana oaran telah ditangkap menurut
 sub.(1)olih seseorang pegawai diberikuasa,maka pegawai
 yang membuat penangkapan itu hendaklah mematuhi sek.28
 Kanun Proder Jenayah seolah-olah dia adalah seorang
 pegawai polis.(Sek.28-Bagaimana tindakan terhadap orang
 yang telah ditangkap dan tahanan lebih drpd 24 jam)
 Sub.(1) jangan lengah terus bawa ke Mahkamah Majistret.
 Sub.(2) tidak bolih lebih masa yang sepatutnya.
 Sub.(3) tempoh tak lebih 24 jam.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


 SEK.41 KUASA BAGI PENYIASATAN

 Sub.(1) Mana-mana pegawai diberikuasa adalah mempunyai
 kuasa untuk menyiasat perlakuan apa-apa kesalahan dibawah
 Akta ini.
 Sub.(2) Tiap-tiap orang yang dikehendaki olih pegawai
 diberikuasa supaya memberi maklumat atau mengemukakan
 apa-apa dokumen atau benda lain berhubungan dengan
 perlakuan apa-apa kesalahan yang mana ia adalah dalam
 kuasa orang itu untuk memberi maklumat atau
 mengemukakan dokumen atau benda lain itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

SEK.42 KUASA MENGHENDAKI KEHADIRAN SAKSI

 Sub.(1) Seseorang pegawai diberikuasa yang menjalankan
 penyiasatan dibawah sek.41 bolih melalui perintah bertulis
 menghendaki mana-mana orang ayang didapati olih pegawai
 itu mengetahui hal keadaan kes itu supaya hadir
 dihadapannya,dan orang itu hendaklah hadir sebagaimana
 yang dikehendaki.
 Sub.(2) Jika mana-mana orang tersebut tidak hadir
 sebagaimana yang dikehendaki,maka pegawai itu bolih
 melaporkannya kepada seorang Majistret yang sesudah itu
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 bolih mengikut budi bicaranya mengeluarkan suatu waran
 untuk menjamin kehadiran orang itu drbagaimana yang
 dikehendaki olih perintah yang disebut terdahulu.
 Sub.(3) Sseorang yang hadir sebagaimana yang dikehendaki
 dibawah sub.(1)adalah berhak dibayar perbelanjaan
 perjalanan dan saraan yang dilakukan olihnya;dan adalah sah
 bagi KP untuk membayar perbelanjaan tersebut.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341

SEK.43 PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI

 Sub.(1) Seseorang pegawai diberikuasa yang menjalankan
 penyiasatan dibawah sek.41 bolih memeriksa secara lisan
 mana-mana orang yang dijangka mengetahui fakta-fakta dan
 hal keadaan kes itu.
 Sub.(2) Orang itu adalah terikat untuk menjawab semua
 soalan yang berhubungan dengan kes itu yang dikemukakan
 kepadanya olih pegawai itu.
 Dengan syarat bahawa orang itu bolih enggan menjawab apa
 apa soalan yang mana jawapannya berkemungkinan akan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 mendedahkannya kepada pertuduhan jenayah atau penalti
 atau lucuthak.
 Sub.(3) Seseorang yang membuat pernyataan dibawah
 seksyen ini adalah terikat disisi undang-undang untuk
 menyatakan yang sebenar,sama ada atau tidak pernyataan itu
 dibuat keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai jawapan
 kepada soalan-soalan.
 Sub.(4) Seseorang pegawai diberikuasa yang memeriksa
 seseorang dibawah sub.(1)hendaklah terlebih dahulu
 memberitahu orang itu tentang peruntukan-peruntukan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 subseksyen (2) dan (3).
 Sub.(5) Sesuatu pernyataan yang dibuat olih mana-mana
 orang dibawah seksyen ini hendaklah,bilamasa
 mungkin,diubahkan dalam bentuk bertulis dan
 ditandatangani olih orang yang membuatnya atau dicapkan
 dengan cap jarinya,mengikut mana yang berkenaan,setelah
 pernyataan itu dibacakan kepadanya dalam bahasa yang dia
 membuatnya dan setelah dia diberi peluang untuk membuat
 apa-apa pembetulan yang mungkin dikehendaki.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.44 PENJALANAN PENDAKWAAN
 Tiap-tiap pegawai diberikuasa adalah berkuasa untuk hadir di
 mahkamah dan menjalankan apa-apa pendakwaan berkenaan
 dengan apa-apa kesalahan dibawah Akta ini.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•        BAHAGIAN VII
SIASATAN TENTANG KEBAKARAN

 SEK.45 SIASATAN TENTANG KEBAKARAN

 Sub.(1) Menteri bolih melantik mana-mana orang atau orang
 orang untuk mengadakan siasaytan tentang punca dan hal
 keadaan apa-apa kebakaran dan tindakan yang telah diambil
 untuk menentang atau memadamkan kebakaran itu dan untuk
 melapurkan tentang punca,hal keadaan,dan tindakan
 tersebut,dan membuat syor-syor,berdasarkan dapatan
 siasatan itu,mengenai langkah-langkah yang perlu diambil
 untuk mencegah berlakunya,dan untuk memperbaiki cara
 cara menentang atau memadam kebakaran secara amnya.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Sek.8,9,11,12,13,14,15,19,21 dan 22 Akta
 Suruhanjaya Siasatan 1950 hendaklah,dengan ubahsuaian
 ubahsuaian yang perlu dan setakat yang berkenaan,terpakai
 bagi siasatan dibawah sub.(1)dan bagi mana-mana orang
 yang mengadakan siasatan itu seolah-olah siasatan dan orang
 itu masing-masingnya suatu siasatan danSuruhanjaya
 dibawah Akta tersebut.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


 SEK.46 MENGAMBIL MILIK PREMIS DAN HARTA
 LAIN YANG TELAH DIROSAKKAN ATAU
 DIMUSNAHKAN OLIH API

 Sub.(1) Jika,disebabkan olih kebakaran,mana-mana premis
 atau bahagian mana-mana premis telah menjadi tidak bolih
 diduduki,KP bolih,pada bila-bila masa dalam masa tujuh hari
 selepas kejadian kebakaran itu,mengambil milik premis itu
 atau bahagiannya dan apa-apa harta atau benda lain yang
 telah dirosakkan,atau sisa-sisa pa-apa harta atau benda lain
 yang dimusnahkan olih api,dan bolih meneruskan pemilikan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 keatas premis,bahagian,harta,,atau benda tersebut untuk
 suatu tempoh yang tidak melebihi tiga puluh hari selepas
 pengambilmilikannya,melainkan dalam tempoh tersebut
 seorang atau beberapa orang telah dilantik untuk
 mengadakan siasatan dibawah seksyen 45,dan dalam hal
 yang sedemikian KP bolih terus mengekalkan pemilikan
 premis,bahagian,harta,atau benda itu sehingga tamatnya
 siasatan tersebut.
 Sub.(2) Jika KP telah mengambil milik mana-mana premis
 atau bahagian mana-mana premis dibawah sub.(1),KP bolih,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 pada bilamasa perlu,menyebabkan sawar atau sawar-sawar
 didirikan disekeliling premis atau bahagiannya itu.
 Sub.(3) KP hendaklah selepas itu menempelkan notis-notis,
 dimana-mana tempat supaya orang yang menghampiri
 premis itu atau bahagiannya dari mana-mana arah bolih
 melihat satu daripada notis itu semasa dia sampai kemana
 mana sawar atau mana-mana bahagiannya,memberitahu
 orang ramai bahawa milikan premis itu atau bahagiannya
 telah diambil olih Jabatan Bomba dan bahawa adalah
 dilarang untuk memasuki premis itu atau bahagiannya.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.47 KEHADIRAN TANPA KEBENARAN DALAM
 PREMIS YANG TELAH DIAMBIL MILIK DIBAWAH
 SEK.46
 Mana-mana oarang yang,tanpa kebenaran Pegawai
 Bomba,memasuki atau berada dalam mana-mana premis atau
 bahagian mana-mana premis yang telah diambil milik olih
 KP dibawah seksyen 46 adalah melakukan suatu kesalahan.
 (Arahan PGK. Bil.1/2003)
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•            BAHAGIAN VIII
KUMPULAN WANG KEBAJIKAN

 SEK.48 PENUBUHAN KUMPULAN WANG

 Sub.(1) Maka hendaklah ditubuhkan suatu kumpulan wang
 bernama “Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan Perkhid.
 Bomba” yang akan dikendalikan sebagai Akaun Amanah
 dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.
 Sub.(2) Kumpulan Wang itu hendaklah terdiri daripada:-
   (a) semua dendaan yang dikenakan keatas Pegawai Bomba   
        dalam mana-mana prosiding disiplin.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  (b) satu perdua daripada jumlah wang yang dibayar bagi
        perkhidmatan Pegawai Bomba yang ditugaskan
        menjalankan tugas khas dibawah sek.50 dan bagi
        penggunaan kelengkapan yang disediakan baginya.
  (c) semua jumlah wang dan harta lain yang diberi kepada
        Pegawai Bomba dan dilucuthakkan atas perintah
        mahkamah.
  (d) derma-derma atau hadiah yang diberikan kepada
        Kumpulan Wang atau kepada anggota-anggota
        perseorangan Jabatan Perkhid.Bomba masing-masingnya
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
       dan diterima olih KP.
  (e) pendapatan yang didapati daripada pelupusan harta atau
       pelaburan yang telah dibeli atau didapati drpd wang
       Kumpulan Wang.
  (f) semua jumlah wang atau faedah yang diperolehi drpd
       penganjuran seminar atau perintiwa lain;dan
  (g) semua jumlah wang yang disumbangkan olih Kerajaan.

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


 SEK.48A JAWATANKUASA KUMPULAN WANG
 KEBAJIKAN JABATAN PERKHID.BOMBA

 Sub.(1) Maka hendaklah ditubuhkan suatu Jawatankuasa
 Kumpulan Wang Jabatan Perkhid. Bomba yang hendaklah
 mempunyai kawalan keatas Kumpulan Wang.
 Sub.(2) Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada anggota
 anggota berikut:-
    (a) KP sebagai Pengerusi.
    (b) dua Pegawai Kanan Bomba yang hendaklah dilantik
          olih Menteri;dan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
     (c) dua pegawai awam yang hendaklah dilantik olih
           Menteri.
 Sub.(3) Tiada mesyuarat Jawatankuasa bolih diadakan tanpa
 kehadiran KP.
 Sub.(4) Kuoran bagi mesyuarat Jawatankuasa adalah tiga.
 Sub.(5) Tertakluk kepada Akta ini,Jawatankuasa hendaklah
 mempunyai kuasa untuk mengawal-selia prosidingnya.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 SEK.48B WANG BAGI KUMPULAN WANG
 HENDAKLAH DIPERDAPATKAN HANYA DENGAN
 KEBENARAN
 Sub.(1) Tiada seorang pun bolih menjalankan apa-apa
 kegiatan untuk memperdapatkan wang bagi Kumpulan Wang
 tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis drpd
 Jawatankuasa.
 Sub.(2) Mana-mana orang yang melanggar sub.(1)adalah
 melakukan suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


 SEK.49 PENTADBIRAN DAN PENGGUNAAN
 KUMPULAN WANG

 Kumpulan wang hendaklah ditadbir mengikut peraturan
 peraturan yang dibuat dibawah Akta ini,dan digunakan:-
 (a) untuk memberi pampasan kepada Pegawai Bomba bagi 
      perkhidmatan tambahan atau khas.
 (b) bagi maksud mengadakan keselesaan,kesenangan dan
      faedah lain seperti dibawah:-
      i. Bayaran pampasan kepada orang tanggungan Pegawai
         Bomba atas kematian Pegawai Bomba tersebut semasa
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
     menjalankan tugas rasmi.
 ii. Bayaran pampasan kepada Pegawai Bomba atas  
     kemalangan yang menyebabkan kecacatan anggota
     penting seumur hidup yang menyebabkan kehilangan
     pekerjaan dengan Jabatan semasa menjalankan tugas
     rasmi.
iii.Bayaran pampasan kepada Pegawai Bomba atas kemalangan yang menyebabkan kecacatan berkekalan anggota badan yang tidak menyebabkan kehilangan pekerjaan dengan Jabatan semasa menjalankan tugas rasmi
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 iv.Bantuan pembelian anggota kepada Pegawai Bomba atau bekas Pegawai Bomba yang cacat seperti anggota tiruan,kerusi roda,tongkat melandas bahu dan lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai.
 v.Bantuan kepada Pegawai Bomba yang mengalami kerosakan,kemusnahan tempat kediaman akibat bencana.
vi.Faedah-faedah yang lain yang ditentukan olih Jawatankuasa drpd masa ke semasa.
(c)Memberi pinjaman kepada Pegawai Bomba untuk melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dalam negeri.(Arahan Pengurusan Bil.1/1998)
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
•            BAHAGIAN IX
•  PELBAGAI

 SEK.50 TUGAS KHAS DAN PERBELANJAANNYA

 Sub.(1) Atas permohonan mana-mana orang KP bolih,jika
 difikirkannya patut,menugaskan mana-mana pegawai
 diberikuasa menjalankan tugas khas didalam,diatas atau
 dipersekitaran mana-mana premis,vesel,kenderaan,pesawat
 udara atau mana-mana struktur bolih alih yang dinyatakan
 olih pemohon dan,bagi maksud itu,menyediakan apa-apa
 kelengkapan sebagaimana yang difikirkannya perlu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Pemohon hendaklah membayar kepada KP bagi
 perkhidmatan mana-mana pegawai diberikuasa yang
 ditugaskan sedemikian dan bagi penggunaan apa-apa
 kelengkapan yang disediakan itu apa-apa fee sebagaimana
 yang ditetapkan.

SEK.51 MENGGANGGU PEGAWAI-PEGAWAI BOMBA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA

Mana-mana orang yang bersengaja mencaci,menyerang,
mengacau,menghalang,menggalang,atau mengganggu mana
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 -mana Pegawai Bomba atau Pegawai Bomba Bantuan yang
 bertindak dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau mana
 mana orang lain yang membantu Jabatan Perkhid. Bomba
 dibawah arahan tertentu pegawai penjaga adalah melakukan
 suatu kesalahan.(Arahan PGK. Bil. 4/2001)

SEK.52 KEGAGALAN MEMATUHI ARAHAN

Mana-mana orang yang tidak mematuhi apa-apa arahan yang
diberikan olih seorang pegawai diberkuasa yang menjalankan
tugasnya dibawah Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
(Arahan PGK. Bil. 5/2001)

SEK.53 PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM TANPA
KEBENARAN

Mana-mana orang,yang bukannya Pegawai Bomba atau
Pegawai Bomba Bantuan,yang memakai apa-apa pakaian
seragam Jabatan Perkhid. Bomba atau apa-apa pakaian yang
mempunyai tanda khas,atau yang mungkin disalahkan
sebagai,apa-apa pakaian seragam sedemikian adalah
melakukan suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


SEK.54 PEMALSUAN DOKUMEN,PERNYATAAN
PALSU,DSB

Mana-mana orang yang:-
(a)Dengan niat hendak memperdaya,membuat atau   memalsukan sesuatu perakuan bomba atau ada dalam miliknya suatu perakuan bomba tak berkebenaran;atau
(b)semasa membuat permohonan bagi perakuan bomba,membuat apa-apa pernyataan atau memberi apa-apa maklumat yang diketahuinya sebagai palsu dalam butir matan atau dengan melulu membuat apa-apa pernyataan atau memberi apa-apa maklumat yang nyata palsu;atau
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
(c)tatkala berupa mematuhi apa-apa obligasi untuk memberi maklumat dibawah Akta ini,memberi apa-apa maklumat yang diketahuinya sebagai palsu dalam butir matan atau dengan melulu memberi apa-apa maklumat yang nyata palsu;atau
(d)membuat apa-apa catatan yang diketahuinya sebagai palsu dalam butir matan dalam apa-apa daftar,buku,notis atau dokumen lain yang dikehendaki disimpan,disampaikan,atau diberi,dibawah Akta ini,
    adalah melakukan suatu kesalahan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


SEK.55 KESALAHAN-KESALAHAN BERKENAAN
DENGAN PENGGERA KEBAKARAN

Mana-mana orang yang merosakkan,menyembunyikan,
mengaktifkan atau mendeaktifkan mana-mana penggera
kebakaran tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan
suatu kesalahan.(Arahan PGK. Bil.6/2001)


SEK.56 MEMBERI LAPORAN PALSU MENGENAI
KEBAKARAN

Mana-mana orang yang bersengaja memberikan atau
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
menyebabkan diberikan suatu laporan palsu mengenai
kebakaran atau bencana lain adalah melakukan suatu
kesalahan.


SEK.57 KESALAHAN-KESALAHAN OLIH
PERTUBUHANPERBADANAN

Sub.(1) Jika kesalahan dibawah Akta ini yang dilakukan olih
suatu pertubuhan perbadanan dibuktikan telah dilakukan
dengan persetujuan atau pembiaran,atau disebabkan olih apa
-apa keabaian dipihak,mana-mana pengarah,pengurus,
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
setiausaha,atau pegawai lain yang seumpamanya bagi
pertubuhan perbadanan itu,atau mana-mana orang yang
berupa bertindak atas apa-apa sifat sedemikian,maka dia serta
pertubuhan perbadanan itu adalah melakukan suatu kesalahan
Sub.(2) Jika hal ehwal sesuatu pertubuhan perbadanan
diuruskan olih ahli-ahlinya,maka sub.(1)hendaklah terpakai
berhubungan dengan tindakan dan keingkaran seseorang ahli
berkaitan dengan fungsi pengurusannya seolah-olah dia
adalah seorang pengarah pertubuhan perbadanan itu.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


SEK.58 PENALTI AM

Mana-mana oarang yang melakukan suatu kesalahan dibawah
Akta ini yang tiada penalti diperuntukan dengan nyata
baginya apabila disabitkan bolih didenda tidak melebihi lima
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi
tiga tahun atau kedua-duanya.


SEK.59 MENGKOMPAUN KESALAHAN

Sub.(1) KP atau mana-mana Pegawai Bomba yang diberi
kuasa olihnya secara bertulis bolih mengkompaun apa-apa
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
Kesalahan yang ditetapkan sebagai kesalahan bolih
kompaun,dengan menerima drpd orang yang disyaki dengan
munasabahnya melakukan kesalahan tersebut sejumlah wang
yang tidak melebihi lima ratus ringgit.
Dengan syarat bahawa KP atau pegawai yang diberikuasa
sedemikian tidaklah bolih menjalankan kuasanya dibawah
seksyen ini melainkan orang itu mengaku secara bertulis
bahawa dia telah melakukan kesalahan tersebut dan meminta
KP atau pegawai tersebut menyelesaikan kesalahan itu
dibawah seksyen ini.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 Sub.(2) Apabila apa-apa jumlah wang tersebut dibayar,orang
 yang disyaki dengan munasabahnya telah melakukan sesuatu
 kesalahan,jika dalam tahanan,hendaklah dibebaskan dan
 tiada prosiding selanjutnya bolih diambil terhadap orang itu.
 (Arahan PGK. Bil. 2/2001)


SEK.60 KUASA MEMAKAI AKTA BAGI VESEL DAN
STRUKTUR BOLIH ALIH

Peruntukan-peruntukan Akta ini hendaklah terpakai,tertakluk
kepada ubahsuaian-ubahsuaian sebagaimana yang ditetapkan
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 bagi:-
 (a) vesel yang berada ditambatan atau di daratan bagi apa-apa
      tempoh atau dalam apa-apa hal keadaan yang
      ditetapkan;dan
 (b) khemah-khemah dan lain-lain struktur bolih alih.


SEK.61 PENYAMPAIAN NOTIS DAN DOKUMEN
DOKUMEN LAIN

Sub.(1) Suatu notis atau dokumen lain bolih disampaikan
kepada seseorang atau badan bagi maksud-maksud Akta ini:-
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
 (a) dengan menghantar notis atau dokumen itu kepada orang
      itu; atau
 (b) dengan menghantar notis atau dokumen itu:-
       (i) ketempat tinggal atau tempat perniagaan yang biasa
           atau yang terakhir diketahui orang itu,kepada
           pengkhidmatnya atau kepada ahli keluarganya yang
           dewasa;atau
      (ii) ke pejabat berdaftar badan itu atau ketempat
            perniagaan yang biasa atau yang terakhir diketahui
            badan itu,kepada pengkhidmat atau ejennya;atau
 (c) dengan meninggalkan notis atau dokumen itu didalam
      suatu sampul dialamat kepada orang atau badan itu:-
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
        (i) ditempat tinggal atau tempat perniagaan yang biasa
              atau yang terakhir diketahui orang itu;atau
        (ii) dipejabat berdaftar badan itu atau ditempat
              perniagaan yang biasa atau yang terakhir diketahui
              badan itu;atau
   (d) dengan menghantar notis atau dokumen itu secara pos
        berdaftar yang dibayar dulu kepada orang atau badan
        itu:-
        (i) ketempat tinggal atau tempat perniagaan yang biasa
             atau yang terakhir diketahui orang itu;atau
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
       (ii) kepejabat berdaftar badan itu atau ketempat 
            perniagaan yang biasa atau yang terakhir diketahui
            badan itu.
 Sub.(2) Jika nama atau alamat mana-mana pemunya atau
 penghuni premis yang hendak disampaikan apa-apa notis
 atau dokumen lain seperti yang disebut terdahulu tidak dapat
 dipastikan selepas suatu siasatan yang munasabah olih orang
 yang hendak menyampaikan notis atau dokumen itu,maka
 notis atau dokumen tersebut bolihlah disampaikan dengan
 mengalamatkannya kepada orang yang hendak disampaikan
 notis atau dokumen itu dengan perihalan “pemunya” atau
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
“penghuni” premis (dengan memperihalkannya)yang
dimaksudkan olih notis itu atau dokumen tersebut,dan
dengan menghantarserahkannya kepada mana-mana orang
yang bertanggungjawab yang tinggal atau berupa tinggal
dipremis tersebut,atau jika tiada orang yang sedemikian yang
bolih dihantarserahkan notis atau dokumen itu,dengan
meletakkan notis atau dokumen itu atau salinannya dimana
mana bahagian premis itu yang mudah kelihatan.
Sub.(3) Suatu notis atau dokumen yang disampaikan melalui
pos berdaftar yang dibayar dulu dibawah perenggan(d)sub.(1)
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
hendaklah disifatkan telah disanpaikan pada masa surat yang
mengandungi notis atau dokumen itu dihantarserah dalam
perjalanan biasa pos,dan adalah menjadi bukti penyampaian
yang cukup bahawa surat itu telah dialamatkan dengan betul
mengikut perenggan itu dan telah diposkan,tetapi jika surat
itu dipulangkan melalui pos tidak dihantar,notis atau
dokumen itu hendaklah disifatkan telah tidak disampaikan.
Sub.(4) Dalam seksyen ini,”badan”termasuk pertubuhan
perbadanan atau perkongsian.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


SEK.62 KUASA MEMBUAT PERATURAN-PERATURAN

Sub.(1) Menteri bolih membuat peraturan-peraturan bagi
melaksanakan tujuan-tujuan dan peruntukan-peruntukan Akta
ini dengan lebih baik,dan khususnya,tetapi tanpa menjejaskan
keluasan peruntukan-peruntukan terdahulu,bagi semua atau
mana-mana perkara yang berikut:-
(a)mengawalselia pengilangan,penjualan,pemasangan,
    pengujian,penservisan dan pengecasan semula kelengkapan
    menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan
    kebakaran.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
  (b)menetapkan jenis,tempat,dan pengujian kelengkapan 
      menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan
      kebakaran yang digunakan dalam mana-mana premis.
  (c)mengawalselia penubuhan pasukan bomba di organisasai
      persendirian,institusi pendidikan dan organisasi sukarela.
  (ca)mengawalselia penubuhan pasukan bomba sukarela.
  (d)mengawalselia penubuhan organisasi keselamatan
      kebakaran dipremis ditetapkan.
  (e)menetapkan pakaian seragam,tanda pangkat,kad pengenal
      dan keperluan-keperluan yang hendak dibekalkan kepada
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
      Pegawai Bomba dan Pegawai Bomba Bantuan.
   (f)mengadakan peruntukan bagi semua perkara yang  
       berhubungan dengan Pegawai Bomba Bantuan,termasuk
       tugas,kuasa,elaun dan pampasan mereka.
   (g)menetapkan tatasusila bagi Pegawai-Pegawai Bomba.
   (h)melarang,menyekat atau mengawal pembakaran olih
       mana-mana orang akan hutan,belukar,atau tumbuhan
       tumbuhan lain dimana-mana kawasan.
   (i)mengawalselia semua perkara yang berhubungan dengan
      keselamatan kebakaran dan langkah-langkah berjaga-jaga
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
    kebakaran.
 (j)melarang,menyekat atau mengawal pembakaran bahan-bahan mudah terbakar.
 (k)mengawalselia pengangkutan,penggunaan,pengendalian atau penstoran bahan-bahan mudah terbakar.
 (l)menetapkan fee yang kena dibayar dibawah peruntukan-peruntukan Akta ini.
 (m)menetapkan perkara-perkara yang bolih atau dikehendaki ditetapkan.
 (n)menetapkan kesalahan-kesalahan dibawah Akta ini yang bolih dikompaun,prosedur yang hendak diikuti dan borang yang hendak dipakai semasa mengkompaun.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
   (o)mengawalselia pengendalian Kumpulan Wang
        Kebajikan Jabatan Perkhidmatan Bomba.
 Sub.(2) Menteri bolih,dalam peraturan-peraturan yang dibuat
 dibawah sub.(1),menetapkan penalti denda yang tidak
 melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak
 melebihi enam bulan atau kedua-duanya kerana pelanggaran
 mana-mana peruntukan peraturan-peraturan tersebut dan
 dalam hal kesalahan yang berterusan,sejumlah wang yang
 tidak melebihi satu ratus ringgit bagi setiap hari yang
 kesalahan itu berterusan selepas sabitan.
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341


SEK.63 PEMANSUHAN

Sub.(1) Bahagian X Akta Kerajaan Tempatan 1976 adalah
dimansuhkan.
Sub.(2) Enakmen Perkhidmatan Bomba bagi Negeri Sabah
adalah dimansuhkan.